Will R. Beck

1931 - 1935 | BOMA-Atlanta / BOMA Georgia Presidents