Irving W. Sargent

1954 - 1955 | BOMA-Atlanta / BOMA Georgia Presidents